Naples

Namensvarianten:
 • Naples
 • Neapel
 • Neapels
 • Neapel
Geonames ID: https://www.geonames.org/3172395

Koordinaten: 40.83333 14.25
erwähnt in
 • Traktat über die Philosophie Ahrens' von Rudolf Eitelberger o. O., o. D. [1854/1855]
 • Rudolf Eitelberger an Leo Thun, Mailand, 21. Juni 1857
 • Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 28. April 1854
 • Macédoine Melloni an Karl Littrow o. O., o. D.[1848/49]
 • Joseph Othmar Rauscher an Leo Thun, Rom, 19. April 1855
 • Joseph Othmar Rauscher an Leo Thun, Rom, 16. Mai 1855
 • János Simor an Leo Thun, Rom, 1. Dezember 1854
 • János Simor an Leo Thun, Rom, 15. Dezember 1854
 • János Simor an Leo Thun, Rom, 23. Dezember 1854