Universität Breslau

GND-ID: http://d-nb.info/gnd/1220756-1


erwähnt in
  • Melchior Diepenbrock an Leo Thun, Breslau, 28. Mai 1850
  • Melchior Diepenbrock an Leo Thun, Breslau, 10. Mai 1850
  • Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 22. November 1857
  • Heinrich Förster an Leo Thun, Schloß Johannesberg, 17. August 1854
  • Johann Purkinje an Leo Thun, Breslau, 22. Oktober 1849
  • Friedrich Wilhelm Reden an Leo Thun, o. O. [Wien], o. D. [28. November 1857]
  • Johann Friedrich Schulte an Leo Thun, Prag, 19. Juli 1856
  • Leo Thun an Julius Ficker, Lungern, 15. August 1857
  • Karl Zell an Leo Thun, Heidelberg, 31. Dezember 1849
  • Josephat Zielonacki an Leo Thun, Chwalbogowo, 22. Mai 1853