Universität Marburg

GND-ID: http://d-nb.info/gnd/2001630-X


erwähnt in
  • Josef Krauss an das Ministerium für Kultus und Unterricht, Hünfeld, 14. Oktober 1851
  • Gustav Franz Schreiner an Joseph Alexander Helfert, Graz, 29./30. Juli 1855
  • Leo Thun an Justin Linde, Wien, 24. Mai 1854
  • Leo Thun an Justin Linde, Wien, 26. Dezember 1855
  • Johann Baptist Weiß an Leo Thun, Graz, 6. [August] 1855