Johann Maresch

Vorname: Johann

Nachname: Maresch

Lebensdaten: Leitmeritz 1806–1879 Prag

weitere biographische Angaben: Priester, 1850–1875 Schulrat für Böhmen

GND-ID: https://d-nb.info/gnd/116769041


erwähnt in
  • Johann Maresch an einen Sektionsrat im MCU, Budweis, 11. August 1854
  • Johann Maresch an Unbekannt, Prag, 15. Februar 1855
  • Johann Maresch an Leo Thun, Wien, 25. August 1858
  • Anton Waldert an Leo Thun, Görkau [Jirkov], 25. Dezember 1853