Batschka

Geonames ID: http://d-nb.info/gnd/4004683-7

Koordinaten: 46 19.333333
erwähnt in
  • Joseph Jelačič an Leo Thun Wien, 25. Oktober 1849