Johann Aloys Capellmann

Vorname: Johann Aloys

Nachname: Capellmann

Lebensdaten: Bardenberg b. Aachen 1806–1860 Wien

weitere biographische Angaben: ab 1831 Lehrer am Gymnasium in Düsseldorf, ab 1842 Lehrer am Gymnasium in Koblenz, ab 1850 Direktor des Theresianums, ab 1853 Direktor des Akademischen Gymnasiums in Wien

GND-ID: https://d-nb.info/gnd/116447419


erwähnt in
  • Melchior Diepenbrock an Leo Thun, Johannesberg bei Jauernig, 27. August 1850