Gymnasien Schulbücher Nationalismus

Eure Hochwürden!
Vážený Pane!

S potěšením vyrozuměl jsem z listu Vašeho ochotu, s níž jste se v úlohu skrze školního radu Venziga jménem mým na Vašnost vzloženou uvázati ráčili; i koje se pevnou důvěrou, že z rukou Vašich vyjde dílo, které dokonale vyhoví potřebám naší mládeže československé. Přeji Vašnosti všelikého k němu zdaru.
Ve Vídni dne 30. Července 1851.

Vašnosti
povolný
h. Leo Thun.