3 Treffer für
Ludwig XVI. k_A

Title # of hits KWIC/Doc-ID
1

… V zemi francouzské žil král Ludvík XVI. – Bylť to kníže slouže Bohu nejvroucnější nábožností; – v povinnostech svých královských osvědčoval nejvyšší svědomitost; – celé dychtění a smýšlení jeho směřovalo toliko k blahu poddaných, k provedení spravedlnosti, udržení řádu a pořádku; v domácnosti své pak sloužil za vzor šlechetného manžela, pečlivého otce a láskyplného pána; – na časy dlouhé neměla země francouzská na trůnu svém muže takového, který v každém ohledu byl cti nejhodnější, – o němž říci se může, že koruna královská ne tak ozdobovala jej, ale že on sám byl ozdobou koruny královské. – Nůže, – a tohoto krále vidíme, kterak lid zbouřený a rozjitřeny vede jej co zločince a zrádce do žaláře – a dále vede jej ku gilotině, když sťata jest hlava jeho! – Jak to bylo možno v zemi křesťanské, v zemi, která pro svou vzdělanost výsoce byla proslavena, – kamž tak řka putovati musel každý, když dobrý mrav a vzdělanou způsobilost chtěl si přivlastniti? – Tak ptáme se v udivení.…

rojek-an-thun-1854-11-14-a3-xxi-d302.xml

1

… mit der Flucht Ludwig XVI. verglichen hatte und der Rath des …

aufsatz-von-langenau-uber-einfluss-von-windischgraetz-1848-1849-12-a3-xxi-d23.xml

1

… . Mit einer Schale Suppe soll sich der unglückliche König Ludwig XVI. auf seiner Flucht aus …

slavicek-an-thun-1853-03-12-a3-xxi-d194.xml